عایق رطوبتی ایزیچسب ترمیم ایزوگام  های فرسوده عایق کاری سطوح سیمانی و فلزی پشت بام و سرویس بهداشتی و پی ساختمان -استفاده بجای زدزنگ 

عایق رطوبتی ایزوفیکس