شماره حساب ها

شماره حسابهای معتبر تکنیک کالا
بانك ملت

شماره حساب: 94074558
شماره کارت: 6104337944133295
شماره شبا: IR980120000000000094074558
نام صاحب حساب: علی اصغر رجبی شبانکاره

بانک سامان

شماره حساب: 98512020396231
شماره کارت: 6037697631343917
شماره شبا: IR350560985102002039623001
نام صاحب حساب: علی اصغر رجبی شبانکاره